فهرست‌بندی کتابهای فارسی: مجله صوتی درباره سقوط شاهنشاهی:

Monday, July 18, 2005

مجله صوتی درباره سقوط شاهنشاهی:

مهدی خلجی که قبلا" برای رادیو فردا کار میکرد، سلسله برنامه های رادیویی ارزشمندی در کارنامه خود دارد . سلسله برنامه های " انقلاب ایران و سقوط پادشاهی" که به مصاحبه با برخی چهره های تاثیر گذار در جریان آن و عوامل شکل گیری آن می پردازد، مجله ماندگاری است که آن را می توانید از اینجا بشنوید و بخوانید.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

This comment has been removed by a blog administrator.

10:29 AM  

Post a Comment

<< Home