فهرست‌بندی کتابهای فارسی: March 2005

فهرست‌بندی کتابهای فارسی

Tuesday, March 08, 2005

سخنرانی دکتر مصدق در مجلس شورای ملی :

بخش هایی از سخنرانی دکتر مصدق را در مجلس شورای ملی، سال 1331، پس از بازگشت از امریکا و شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل در اینجا می توانید بشنوید:
سُخنرانی دکتر مصدق. ( نوار اول2.5 مگابایت--نوار دوم3.5 مگابایت--نوار سوم2.5 مگابایت--نوار چهارم3.5 مگابایت-)
با تشکر از خانم گیلدا شایان که این فایل ها را روی اینترنت قرارداده اند.
{پیوند از سایه آبی}.