فهرست‌بندی کتابهای فارسی: September 2005

فهرست‌بندی کتابهای فارسی

Tuesday, September 06, 2005

معرفی مجلات صوتی فارسی 2

در ادامه معرفی مجلات صوتی فارسی برنامه های رادیویی زیر نیز به همت بخش فارسی رادیوی بی بی سی روی اینترنت در دسترس هستند.
در اين مجموعه که شامل شش برنامه است درباره سابقه آشپزی ايرانی و راهيابی آن بصورت يک پديده فرهنگی در ميان فرهنگ های ملل ديگر، رستوران های ايرانی در اروپا و آمريکا، عرضه شيرينی های ايرانی، چاپ کتاب های آشپزی ايرانی به زبان های اروپايی، فروش ميوه های تازه ايران و محبوبيت ميوه هايی که شناخته شده نبودند، و بسيار مطالب ديگر سخن رفته است.
رشته برنامه های "هزار سال غزل فارسی" کوششی است در بررسی تحولات مضمونی و زبانی و بيانی غزل، و معرفی خصوصيات غزلهای شماری از برجسته ترين غزلسرايان ايران در ده قرن گذشته، در گفت و گو با بعضی از شاعران، استادان و نويسندگان معاصر، و در پايان هم چند برنامه به غزلسرايی در تاجيکستان، افغانستان، پاکستان، ترکيه، شعر انگليسی امروز در قالب غزل فارسی، و ترجمه های غزل فارسی به زبان انگليسی اختصاص داده می شود.
این برنامه راديويی در 9 بخش، در سال 2001 ميلادی، از بخش فارسی راديو بی بی سی پخش شد. اين مجموعه که از نخستين تلاش ها برای تاريخنگاری شفاهی تحولات حوزه قم است کوشيده است از زبان شاهدان و دست اندرکاران و مدرسان و دانش آموختگان حوزه تأثير انقلاب دينی ايران در حوزه علميه را بررسی کند.
مهران